Romsmaking.no

Vilkår og betingelser

Alle bestillinger av tjenester og arrangementer hos Rummelier Norge leveres av Connoisseur AS (Org.nr. NO 998 263 743 MVA) og utføres kun under forutsetning av kundes aksept av følgende vilkår og betingelser:

Generelt
Disse kjøpsvilkårene gjelder for alt salg av kurs, oppdrag og tjenester fra Connoisseur AS. Kjøpsvilkårene utgjør avtalegrunnlaget for kjøpet sammen med bestillingen og annet som er skriftlig avtalt. Med åpne kurs mener vi oppsatte kurs på et angitt sted og dato hvor deltakere individuelt kan melde seg på kurset til oss inntil avholdelse.
Med avtalte kurs mener vi kurs holdt etter særskilt bestilling fra grupper av personer eller organisasjoner med planlagt gjennomføring på et med kunden avtalt sted og tidspunkt og hvor kunden administrer deltakerne.
Med virtuelle kurs mener vi et avtalt eller åpent kurs hvor avholdelsen skjer over en digital kanal og smaksprøvene er tilsendt deltakerne i forkant.

Bestilling
En bestilling er bindende når den er akseptert av oss fra selskapets epost eller telefon, og denne bestillingen ikke avviker fra det som er tilbudt av oss på vår nettside, i vår markedsføring eller som på annen måte er avtalt. Grunnet tjenestenes varighet er alle våre kurs og oppdrag unntatt angrerett.
Ved bestillinger av eller forespørsler om avtalte kurs vil vi ta kontakt for å bekrefte bestillingen og avtale dato og tidspunkt. For avtalte kurs må endelig antall deltakere bekreftes senest syv dager før avtalt kursdato.
For virtuelle kurs må antall deltakere med navn, postadresse, epost og mobilnr bekreftes senest 14 dager før avtalt kursdato for å sikre tilstrekkelig tid til postgang.

Kursavgift og reisetillegg
Kursavgift beregnes per deltaker om ikke annet er avtalt. Dersom det møter færre deltakere enn bestilt og bekreftet på et avtalt kurs må det allikevel betales for det bekreftede antallet deltakere. Møter det flere deltakere enn bekreftet og disse etter vårt skjønn gis anledning til å delta fullt ut på kurset vil det bli tatt betalt for disse i tillegg til det bekreftede antallet. For virtuelle kurs faktureres det for det antall deltakere som det forberedes utsending av smaksprøver for etter skriftlig bekreftelse av antallet, selv om det senere og innen 3 ukers fristen gjøres korreksjoner til endelig mottakerliste.

Ved avholdelse av avtalte kurs utenfor Oslo by eller ved påkrevd reisetid lengre enn 30 minutter hver vei tilkommer påløpte reiseutgifter og et reisetillegg per påbegynte time.

Det beregnes ikke merverdiavgift på kursavgifter eller pristillegg ved avholdelse av smaks da kursvirksomhet er utenfor merverdiavgiftsområdet.

Betaling
Alle priser oppgis i Norske kroner (NOK). Våre betalingsbetingelser er utsending av elektronisk faktura som må betales til bankkonto med bankoverføring eller giro.
Fakturerte oppdrag og avtalte kurs skal forhåndsbetales slik at fakturert kursavgift/honorar må være registrert innbetalt senest dagen før avtalt kursdato. For virtuelle kurs vil kursavgiften forfalle før utsending av smaksprøver. Om betaling ikke er registrert mottatt innen fristen forbeholder vi oss retten til å avlyse avholdelsen uten godtgjørelse.
Virksomheter kan faktureres etterskuddsvis etter avtale, standardvilkår er da 10 dagers betalingsfrist. Ved betaling etter forfall vil betalingsoppfordring bli sendt og det påløper ekstra omkostninger og gebyrer i forbindelse med dette. Om betaling fortsatt ikke mottas vil utestående beløp bli innfordret ved bruk av inkasso.

Kursinnhold
Kursenes innhold vil kunne variere noe avhengig av varetilgjengelighet, avtalt kursvarighet og andre avtalte eller utenforstående forhold. Slike justeringer av opplegget gir ingen rett til kompensasjon eller prisavslag.

Avbestilling og kansellering
For individuell påmelding til åpne kurs er det ingen rett til avbestilling eller refusjon av påløpt kursavgift. Dette gjelder uavhengig av deltakers oppmøte på kurset.

For avtalte kurs og oppdrag må avbestilling skje skriftlig senest syv virkedager før avtalt oppdragsdato, og for virtuelle kurs senest 7 virkedager før utsending av smaksprøver. Ved kundes avbestilling av et bekreftet oppdrag/kurs kan det etter vårt skjønn belastes et avbestillingsgebyr på kr 500,- i tillegg til eventuelle påløpte reiseutgifter og omkostninger.
Ved kundes kansellering av et oppdrag/kurs mindre enn syv virkedager før avtalt dato eller utsendingsdato vil kunde belastes 50% av oppdragshonoraret eller kursavgiften for det bekreftede antall deltakere i tillegg til påløpte reiseutgifter og omkostninger. Kundes kansellering av et oppdrag/kurs mindre enn 36 timer før avtalt gjennomføring eller utsending vil belastes som om oppdraget ble utført.

Avlysning
Cartavio AS forbeholder seg retten til å avlyse kurs på grunn av force majeure, sykdom, for få deltakere eller andre hendelser utenfor vår kontroll. Ved avlysning plikter selskapet, hvis mulig, å underrette kunden så snart som mulig. Avlyses et kurs p.g.a. nevnte årsaker medfører dette full tilbakebetaling av eventuelt innbetalt beløp, eksklusive transaksjonsavgifter og et administrasjonsgebyr på kr 100,-. Verken bestiller eller deltakere kan gjøre krav på noen erstatning eller kompensasjon utover betalt kursavgift uavhengig av avlysningsårsak.

Ansvarsfraskrivelse
Rummelier.no er eiet og drevet av Connoisseur AS (Org.nr.: NO 998 263 743 MVA). Selskapet og personer tilknyttet dette fraskriver seg ethvert ansvar for skader på dyr, personer eller eiendom/eiendeler påført ved bruk av varer eller tjenester levert fra oss eller i tilknytning til våre kurs eller arrangementer.

Deltakere på kurs og arrangementer er selv ansvarlige for å forsikre seg om at de trygt kan innta smaksprøvene som serveres og at de har nødvendig medisinsk utstyr tilgjengelig for å ivareta sin egen sikkerhet, da spesielt med hensyn til eventuelle matallergier eller intoleranser. Deltakerne må forutsette at både alkohol, sjokolade og andre smaksprøver kan inneholde spor av forskjellige typer allergener, herunder spesielt etanol, melk, laktose og nøtter av alle typer.

Inntak av alkohol kan medføre alvorlig helseskade og gjøres på eget ansvar. Ingen uttalelser eller beskrivelser på rummelier.no eller under tilknyttet kurs eller arrangementer skal tolkes som en oppfordring til å drikke alkohol.

Connoisseur AS eller selskapets kursholdere kan ikke holdes sivilt ansvarlige eller erstatningspliktige for noen form for hendelser eller uhell knyttet til avholdelsen av et kurs eller oppdrag, uavhengig av årsak og skyldspørsmål ved hendelsen. Dette omfatter alle former for fysiske eller psykiske skader som måtte oppstå i forbindelse med reise til eller fra lokasjonen eller under opphold på lokasjonen hvor kurset eller oppdraget finner sted, herunder for eksempel men ikke begrenset til matforgiftning, matallergier og enhver form for annen fysisk eller opplevd hendelse tilknyttet møblement, bygningsdeler, teknisk utstyr eller annet.

Tvister og lovvalg
Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår relaterte rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting.